Dan Chuang: Taekwondo constantly humbles you

Dan Chuang: Taekwondo constantly humbles you